Informace o zpracování osobních údajů

 

Informační servis pro zákazníky

 

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - BHB okna spol. s r.o.,
se sídlem Náchodská 529, 541 01 Trutnov, IČO: 64257100  - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících
s daným zpracováním.

 

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Výroba a prodej plastových oken a dveří a jejich doplňků.

 

Účel zpracování:
Výroba a montáž našich výrobků pro zákazníky, zpracovávání nabídek, fakturace.

 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa), kontaktní údaje (e-mailová adresa, případně
telefon).

 

Doba zpracování a archivace:
10 let od udělení souhlasu.

 

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat jiným subjektům. Mohou být
pouze na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a
dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

 

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás.

 

Jaká máte práva?
V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:
• přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
• odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,
• opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
• výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
• omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
• výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného
správce.
• podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není
oprávněné.
• nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

 

Jak můžete uplatnit svá práva?
Pro komunikaci s BHB okna ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:
• Elektronicky na adrese: info@bhbokna.cz
• Písemně na adrese: BHB okna spol.s r.o.,
 Náchodská 529, 541 01 Trutnov